Ønsker du, at gemme eller  udskrive vedtægterne

Vedtægter for Esbjerg-komitéen mod EU

 

 

1. Navn og hjemsted

 

 

 

Foreningens navn er Esbjerg-komitéen mod EU

Esbjerg-komitéen mod EU er hjemmehørende i Esbjerg-kommune.

2. Formål og arbejde

Formålet og idégrundlaget med Esbjerg-komitéen mod EU er:

    •  at viderebringe sandfærdig og folkeoplysende information om forholdet mellem Danmark og EU til lokalbefolkningen

    •  Esbjerg-komitéen mod EU arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af

       partipolitik

    •  Esbjerg-komitéen mod EU arbejder for dansk udmeldelse af EU

    •  Esbjerg-komitéen mod EU's formål søges navnlig opnået ved offentlige møder af folkeoplysende og kulturel karakter

       og gennemføre øvrige aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, foreninger, institutioner og virksomheder.

3. Medlemsforhold

Komitéens medlemmer består af enkeltpersoner og organisationer, der er medlem af Folkebevægelsen mod EU og er bosiddende i Esbjerg-komitéens område.

4. Organisation

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i 1. kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den lokale presse eller pr. brev med bestyrelsens forslag til dagsorden.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

     1. Velkomst

     2. Valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden

     3. Beretninger: Bestyrelsens beretning / Kassererens beretning

     4. Fremtidigt arbejde

     5. Fastsættelse af lokalkontingent.

     6. Indkomne forslag.

     7. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse, samt valg af denne.

     8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     9. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Der betales lokalkontingent. Generalforsamlingen fastsætter hvert år størrelsen af lokalkontingentet.

Formanden og kassereren tegner komitéen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før  generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen.

5. Valgbestemmelser

Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Organisationer og enkeltmedlemmer råder over hver én stemme. Alle afstemninger foregår ved almindelig stemmeflerhed. Personvalg skal foregå skriftligt, og der kan stemmes på højst det antal personer som skal vælges, dog mindst på 1 over halvdelen.

Delegerede til Folkebevægelsens landsmøde vælges på det sidste medlemsmøde inden tilmeldingsfristen til landsmødet udløber.

6. Opløsning af komitéen

Nærværende vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Komitéen kan kun opløses på en generalforsamling, og aktiverne overgår til Folkebevægelsen mod EU.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 25. april 1983.

Rettet:    d. 17 / 1 1989, jan. 1994, 27 / 2 1996, 19 / 2 1997, 21 / 1 1998; 10 / 2 2002; 10 / 2 2006;3 / 2 2012